Gravferd i Vestby, Såner, Garder og Hvitsten menigheter

Gravferd i Vestby, Såner, Garder og Hvitsten menigheter

Ved et dødsfall, tar de pårørende først kontakt med et begravelsesbyrå, som hjelper til med planleggingen av gravferden. Begravelsesbyrået tar kontakt med kirkekontoret for å avtale tidspunkt for gravferden. I våre menigheter er det faste tidspunkter for gravferd: Tirsdag til fredag kl. 10.30 eller kl. 13.00. Når tidspunktet er avklart, vil man også få vite hvilken prest og organist man får. Presten vil så ta kontakt med familien og avtale et tidspunkt for en samtale.

Våre tre prester har en vaktordning, slik at hver prest har ansvar for gravferder hver tredje uke. Hvilken prest det blir, er altså avhengig av hvem som har vakt på det aktuelle tidspunktet.

For spørsmål om kirkegårder, gravstell med mer,
ta kontakt med Siv-Helene Østnes, saksbehandler hos kirkevergen.

For samtale eller sjelesorg, ta kontakt med en av prestene.

Se ansatt-menyen for kontaktinformasjon.

For spørsmål om musikk, ta kontakt med en av organistene.

 

Valg av musikk ved gravferd

Levende blomster, levende lys, levende ord, levende musikk

Gravferden er kirkens siste tjeneste for sine medlemmer. Etter kirkens ordning er den en handling av gudstjenestelig karakter som uttrykker det grunnleggende i kirkens tro. Det er utarbeidet et ritual for gravferden, og de pårørende får anledning til å sette sitt preg på deler av seremonien i samtaler med prest, eventuelt også kirkemusiker.

Musikken i gravferden

Musikken har alltid vært en sentral del av kirkens gravferdsritual. Den uttrykker det som ikke kan sies med ord, og taler til våre følelser. Musikkformidlingen i en gravferd er en omsorgshandling overfor den avdøde og de pårørende. Når vi har mistet en som sto oss nær, er musikken viktig for oss når en verdig gravferd skal utformes. Ofte vil man at den musikken avdøde satte høyt, også blir fremført i gravferden. Andre ganger er det tradisjonen i familien eller lokalsamfunnet som veier tyngst i valget av musikk.

Musikkvalg

Den forrettende prest har ansvar for å vurdere og godkjenne salmer og sanger som ønskes brukt, og presten hjelper gjerne til i valget av salmer. Kirkens kantor/organist skal godkjenne musikken som skal brukes. Kirken er opptatt av at de pårørendes ønsker blir hørt og at man sammen kan lage en verdig gravferd. Kirkens musikere er fagpersoner med gode kunnskaper om musikk, og de har også stor erfaring med hva som fungerer godt i en gravferd. Ofte kan en kirkemusiker gi råd som er med på å høyne kvaliteten på den siste avskjeden. Kontakt med kirkemusikeren på et tidlig tidspunkt kan gi gode løsninger, også ved at kirkemusikeren fremfører levende den musikken som man kjenner fra ferdige innspillinger. Dette vil gi et annerledes lydbilde, men det gir ofte et godt resultat i kirkerommet og til den spesielle handlingen som en gravferd er.

Innspilt musikk

Musikkopplevelser er ofte knyttet til ferdig innspilt musikk og noen pårørende kan ha sterke følelser for bestemte lydinnspillinger. Derfor kommer det fra tid til annen ønsker om å spille musikk fra musikkanlegg i gravferder. Kirkens ordning legger vekt på at det skal være levende musikk, og ofte vil en versjon av denne musikken fremført av kirkemusiker og evt solist fungere riktig godt. Noen ganger er det vanskelig å få til et tilfredsstillende alternativ. Da kan det, i samråd med organist/kantor, gis anledning til å bruke ett innspilt musikkstykke som en avslutning på minneordene om avdøde. Begravelsesbyrået må ta ansvar for avspilling av disse musikkinnslagene.

Copyright 2018 Den norske kirke – Vestby prestegjeld.

Telefon: +47 64 98 00 88

Ansv. redaktør: Anne-Cathrine Christiansen-Aas

Web-redaktør: Torbjørn Aas

Powered by Cornerstone