Lokale kirkegårdsvedtekter

Lokale kirkegårdsvedtekter

VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I VESTBY KOMMUNE Vedtatt av Vestby kirkelige fellesråd 26.02.2019 (FR sak 06/2019) og godkjent Borg bispedømmeråd 18.03.2019 i medhold av Lov av 07.06.1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (Gravferdsloven) § 21, 1.ledd.

§1 Forvaltning av gravplassene

På vegne av Fellesrådet forestår kirke­vergen den daglige for­valtning av gravplassene og treffer de avgjørelser som trengs for å gjennomføre den daglige drift i samsvar med Grav­ferdslovens bestemmelser.
 

§2 Rett til grav

Når avdøde personer ønskes gravlagt i en festegrav og skriftlig samtykke fra festeren ikke kan innhentes, avgjør kirkevergen om graven kan brukes.


§2a Gravplasstilhørighet og nærmere om rett til grav

Kommunens innbyggere

Avdøde personer med folkeregistrert adresse innen Vestby kommune kan gravlegges på valgfri gravplass i kommunen, forutsatt at det er ønsket type grav tilgjengelig på den aktuelle gravplassen.

Følgende spesielle begrensninger gjelder:

Vestby kirkegård - Gravfelt 1 til 4 er stengt for kistegravlegging

Strømbråten gravplass - Gravfelt 3, rekke 11-27 er stengt for kistegravlegging

Utenbygdsboende
Mot betaling av fastsatt avgift for graving og festeavgift fra første grav, kan avdøde personer uten bopel i Vestby kommune tildeles grav på gravplass her når ett av følgende vilkår er oppfylt:

 • Avdøde er født og oppvokst i kommunen.
 • Avdøde har nær familie med fast bopel her.
 • Det foreligger særlige grunner for å søke om grav i Vestby kommune.
   
  Kirkevergen avgjør slike søknader om grav.

I tillegg til begrensningene nevnt for avdøde personer med bosted innen Vestby kommune, gjelder følgende begrensning for utenbygdsboende:

Strømbråten gravplass

Det er ikke anledning å benytte kistegraver for utenbygdsboende, med mindre det foreligger en bestemt, festet og tilgjengelig eksisterende kistegrav som kan benyttes.

I ekstraordinære tilfeller hvor avdøde hadde en helt spesiell tilknytning til Son kan kirkevergen, etter søknad, godkjenne grav også for utenbygdsboende som ikke faller inn under punktet over.
 

§3 Fredningstid og festetid

Fredningstid for urnegraver er 20 år

Fredningstid for kistegraver er 20 år

Festetid etter gravferd er tilsvarende fredningstiden.

Festetid etter fredningstid kan være inntil 10 år.

Når kistegrav tas i bruk er det anledning til å feste en grav ved siden av denne, og etter søknad til kirkevergen en ekstra grav i tillegg når det er behov for det. Disse gravene utgjør da et gravsted.

Ved bruk av urnegrav kan det ikke festes grav ved siden av.


§4 Forlengelse av festet

Når festetiden for et gravsted går ut, vil fester få tilbud om fornyelse av festet mot betaling av gjeldende festeavgift. Blir festet ikke fornyet innen 6 måneder etter at tilbudet er gitt, faller gravstedet tilbake til kirkegården.

Når festetiden er ute, kan gravstedet normalt festes for 10 år. Kortere festetid kan avtales. Når det er gått 60 år etter siste grav­legging kan ikke festet fornyes uten etter søknad og tillatelse fra kirkevergen.

Fester plikter å melde adresseforandring.


§5 Grav og gravminne

Kirkegårdsbetjeningen besørger graven planert og tilsådd en tid etter gravlegging. Montering av gravminne kan bare skje etter avtale med kirkevergen. Gravminnet må være godkjent av kirkevergen før montering.

På nytt festet gravsted plasseres gravminnet sentralt i bakkant av graven som er tatt i bruk. Når begge gravene er tatt i bruk og skal ha ett felles grav­minne, kan dette passeres sentralt i bakkant på gravstedet. Det skal etter gravferdsforskriften § 20, 1. ledd som regel bare plasseres et gravminne på hvert gravsted.

Registrert gravansvarlig/fester er eier av gravminnet på graven.

Dekorgjenstander, så som lykter og blomster­urner, kan monteres på gravminnet når følgende krav oppfylles:

 1. Eier godkjenner ved underskrift at kirkegårdsforvaltningen ikke har noe økonomisk eller praktisk ansvar for skade som måtte oppstå ved driftsmessig håndtering av gravminnet, eller ved den daglige drift på kirke-gården, jf gravferdsforskriften § 10.
 2. Gjenstander som monteres må kunne tas av uten bruk av redskaper.
 3. Gjenstander skal monteres i front. Småfugler kan monteres oppå. Ingen del skal vises lenger ut enn til gravminnets side, eller høyere enn det små fugler rager opp.
   
  Sokkel/fundament skal flukte med terrenget rundt. Utvidet sokkel/sokkel med fremspring er ikke tillatt.

 

§6 Reklame

Det er ikke tillatt med firmalogo eller annen form for reklame på gravminne eller annet sted på kirkegården.


§7 Plantefelt

Foran gravminnet er det anledning til å opparbeide et plantefelt i høyde med bakken omkring. Det må ikke være bredere enn gravminnets bredde. Maks tillatt lengde målt fra gravminnets bakkant er 60 cm.

Det kan ikke plantes vekster som overstiger gravminnets høyde eller med grener som går ut over plantefeltet.

En busk kan settes tett inntil gravminnet, men innenfor plantefeltets grenser. Disse busker og trær kan ikke være høyere enn gravminnet. De(n) må klippes slik at grener ikke stikker bakenfor gravminnet eller mer enn 30 cm på eget område.

Løse dekorgjenstander, så som gamle kranser, lykter og blomsterurner skal fjernes i rimelig tid etter bruk.

Det er anledning til å ramme inn plantefeltet med en delt, tilhugget natursteinskant som flukter med terrenget omkring.

Det er ikke tillatt å ramme inn plante­feltet med en hekk, rullesteiner, småstein eller annet som rager over terrenget.

Dersom det ikke er aktuelt å ha plantefelt, skal det være grasbakke på alle sider av gravminnet.


§8 Plantemateriale

Planter, kranser og liknende materiale som brukes ved gravferd eller ved pynting av grav og som ender som avfall, skal i sin helhet være komposterbart.


§9 Stell av grav

Enhver ansvarlig for frigrav eller festet grav har rett og plikt til å stelle den grav vedkommende har ansvar for. Plantefelt som ikke beplantes og stelles skal den ansvarlige gjøre om til plen. Om så ikke skjer, har kirkevergen rett til å sørge for at det blir gjort.

Gravplassbetjeningen har anledning til å fjerne gamle kranser, løse blomsterurner og løse lykter, samt vissent løv i plantefelt ved vår- og høstarbeid.

Fellesrådet har tilbud om årlig planting og stell på grav i plantekasser mot forskuddsvis betaling etter de til enhver tid gjeldende betalingssatser.


§10 Bårerom

Bårerom ved gravplassene i kommunen disponeres av Fellesrådet og skal bare brukes til oppbevaring av døde i tiden fram til gravferden. Ingen har adgang til bårerom uten etter tillatelse. Liksyning kan bare finne sted etter samtykke fra den som sørger for gravferden og er de ansatte uvedkommende.


§11 Næringsvirksomhet

Næringsdrivende som ønsker å drive virksomhet på gravplassen skal innhente tillatelse fra Fellesrådet. Tillatelsen kan tilbakekalles dersom vedkommende ikke retter seg etter de regler som gjelder. Slik virksomhet kan bare omfatte montering og vedlikehold av gravminner, og planting og stell på graver.

Gravplassbetjeningen kan bare utføre oppgaver for private og nærings­drivende på oppdrag fra kirkevergen. Betjeningen kan ikke selv ta imot godt­gjørelse for å utføre tjenester. De kan heller ikke engasjere seg i salg av varer eller tjenester som har med gravplassen å gjøre.

Uten samtykke fra gravplass­betjeningen kan næringsdrivende ikke bruke motorkjøretøyer innenfor inn­hegningen på gravplassene i Vestby kommune. Voldes det skade på plen, gravminner eller annet på gravplassen ved tillatt bruk av kjøre­tøy, skal dette rapporteres til kirkevergen umiddelbart, og vedkommende virksomhet er økonomisk ansvarlig for skaden.


§ 12 Ferdsel på gravplassen

Bilkjøring på gravplassen er forbudt. Etter søknad kan kirkevergen godkjenne biltransport av bevegelses­hemmede. Ved begravelser kan representant for gravplassmyndigheten gi tillatelse.

Sykling er ikke tillatt; en sykkel kan føres. Riding på hest eller annet dyr er ikke tillatt.

Hund eller annet eiet dyr holdes i kort bånd og det brukes hundepose.

Gravplassen er et sted for stillhet og ettertanke, og det skal derfor ikke trenes på plassen


§13 Nedsettelse av urne

Gravplassbetjeningen skal medvirke ved enhver gravlegging på gravplassene. Det gjelder også ved nedsettelse av urne.


§14 Gravstelltjeneste

Fellesrådet tilbyr hjelp til stell av grav mot betaling. Tjenesten kan bestilles for ett eller flere år, men maksimum så mange år som det er igjen av gravens fredningstid eller festetid. Nærmere informasjon om hvilke tilbud som finnes fås hos kirkevergen der tjenesten også bestilles.

Det kan ikke opprettes nye gravlegater med kirkevergen eller andre av Fellesrådets ansatte som legatforvalter. Eksisterende gravlegater som kirkevergen forvalter, kjøper gravstell fra gravstell­tjenesten og utgår når midlene er brukt opp eller graven slettes. Eventuelle restmidler tilfaller gravstell­tjenesten.


§ 15 Navnet minnelund

I navnet minnelund er gravens plassering kjent, og pårørende kan delta ved urnenedsettelse. Avdødes navn, fødselsår og dødsår påføres felles minnesmerke.

Fellesrådet besørger minnesmerke og navneplate i navnet minnelund. For dette betales en engangsavgift etter en sats bestemt av Vestby kirkelige fellesråd.

Navneplate, minnesmerke og stell for felles blomsterplanting faktureres fra det tidspunkt graven tas i bruk.

Størrelsen på urnegrav skal være 50x50 cm. Det er kun anledning til å gravlegge urner på navnet minnelund.

I navnet minnelund kan det reserveres en plass til ektefelle/samboer og barn både i gravfelt og på minnesmerket. Det må betales en avgift for reservert plass. Navneplate, minnesmerke og stell faktureres fra det tidspunkt graven tas i bruk.

Fredningstid og festetid, herunder forlengelse av festet, gjelder i minnelund som for graver for øvrig.

Det er ikke tillat for pårørende å foreta beplantning av minnelundene. Utforming, beplantning og stell av minnelunder er Fellesrådets ansvar.

Det kan legges ned blomster og tennes gravlys på sted anvist av gravplassforvaltningen. Blomster, lys og kranser som pårørende bringer med, kan settes på egen granittplate til formålet.

Bestemmelsene i § 15 forutsetter at det etableres en eller flere navnede minnelunder i kommunen

Lokale kirkegårdsvedtekter

Copyright 2020 Den norske kirke – Vestby prestegjeld.

Telefon: +47 64 98 00 70

Ansv. redaktør: Yngve Haugstvedt

Web-redaktør: Svein Hordnes

Powered by Cornerstone