Gravferd i Vestby, Såner, Garder og Hvitsten menigheter

Gravferd i Vestby, Såner, Garder og Hvitsten menigheter

Ved et dødsfall, tar de pårørende først kontakt med et begravelsesbyrå, som hjelper til med planleggingen av gravferden. Begravelsesbyrået tar kontakt med kirkekontoret for å avtale tidspunkt for gravferden.

I våre menigheter er tidspunktene for gravferd: Tirsdag, torsdag og fredag kl. 10.30 eller kl. 13.00. Når tidspunktet er avklart, vil man også få vite hvilken prest og organist som har tjeneste. Presten vil så ta kontakt med familien og avtale et tidspunkt for en samtale.

Våre prester har en vaktordning, slik at hver prest har ansvar for gravferder hver sin uke. Hvilken prest det blir, er altså avhengig av hvem som har vakt på det aktuelle tidspunktet. 

For spørsmål om kirkegårder, gravstell med mer, ta kontakt med Line Gullerud Solvik, saksbehandler hos kirkevergen.

For samtale eller sjelesorg, ta kontakt med en av prestene.

For spørsmål om musikk, ta kontakt med en av kantorene.

Se ansatt-menyen for kontaktinformasjon.

 

Valg av musikk ved gravferd

Levende blomster, levende lys, levende ord, levende musikk

Gravferden er kirkens siste tjeneste for sine medlemmer. Etter kirkens ordning er den en handling av gudstjenestelig karakter som uttrykker det grunnleggende i kirkens tro. Det er utarbeidet et ritual for gravferden, og de pårørende får anledning til å sette sitt preg på deler av seremonien i samtaler med prest, eventuelt også kirkemusiker.

Musikken i gravferden

Musikken har alltid vært en sentral del av kirkens gravferdsritual. Den uttrykker det som ikke kan sies med ord, og taler til våre følelser. Musikkformidlingen i en gravferd er en omsorgshandling overfor den avdøde og de pårørende. Når vi har mistet en som sto oss nær, er musikken viktig for oss når en verdig gravferd skal utformes. Ofte vil man at den musikken avdøde satte høyt, også blir fremført i gravferden. Andre ganger er det tradisjonen i familien eller lokalsamfunnet som veier tyngst i valget av musikk.

Musikkvalg

Den forrettende prest har ansvar for å vurdere og godkjenne salmer og sanger som ønskes brukt, og presten hjelper gjerne til i valget av salmer. Kirkens kantor/organist skal godkjenne musikken som skal brukes. Kirken er opptatt av at de pårørendes ønsker blir hørt og at man sammen kan lage en verdig gravferd. Kirkens musikere er fagpersoner med gode kunnskaper om musikk, og de har også stor erfaring med hva som fungerer godt i en gravferd. Ofte kan en kirkemusiker gi råd som er med på å høyne kvaliteten på den siste avskjeden. Kontakt med kirkemusikeren på et tidlig tidspunkt kan gi gode løsninger, også ved at kirkemusikeren fremfører levende den musikken som man kjenner fra ferdige innspillinger. Dette vil gi et annerledes lydbilde, men det gir ofte et godt resultat i kirkerommet og til den spesielle handlingen som en gravferd er.

Innspilt musikk

Musikkopplevelser er ofte knyttet til ferdig innspilt musikk og noen pårørende kan ha sterke følelser for bestemte lydinnspillinger. Derfor kommer det fra tid til annen ønsker om å spille musikk fra musikkanlegg i gravferder. Kirkens ordning legger vekt på at det skal være levende musikk, og ofte vil en versjon av denne musikken fremført av kirkemusiker og evt solist fungere riktig godt. Noen ganger er det vanskelig å få til et tilfredsstillende alternativ. Da kan det, i samråd med organist/kantor, gis anledning til å bruke ett innspilt musikkstykke som en avslutning på minneordene om avdøde. Begravelsesbyrået må ta ansvar for avspilling av disse musikkinnslagene.

Avgifter i kirkegårdsdriften

Avgift pr. år for feste av grav

300,-

Reservasjon av sidegrav (feste betales for fredningstiden, 20 år)

6000,-

Kistegravlegging av utenbygdsboende

7 000,-

Urnegravlegging av utenbygdsboende

1 500,-

Bruk av kirke/kapell inkl. kirketjener til begravelse/bisettelse for utenbygdsboende

 2 500.,-

Utlån av organist til gravferd for utenbygdsboende

2000,-

Preludering ved gravferd (gjelder alle brukere)

700,-

Copyright 2020 Den norske kirke – Vestby prestegjeld.

Telefon: +47 64 98 00 70

Ansv. redaktør: Wenche Halland Sandbæk

Web-redaktør: Svein-Gerhard Soma Hordnes

Powered by Cornerstone